Page 10 - Kranen_voor_Publieke_Ruimten
P. 10

/ Keurmerken en certificaten


       MILIEUKEURMERKEN


       Drinkwater besparen is een groeiende bezorgdheid:   Het verminderen van het waterverbruik maakt zo integraal deel uit
       voor het verkrijgen van een keurmerk voor een gebouw of,  van het verkrijgen van een keurmerk.
       meer in het algemeen, in de context van duurzaamheid.  Deze besparingen dragen bovendien bij tot het beperken van de
       Een aangepaste kraan draagt bij tot de sanitaire kwaliteit en het  energiefactuur doordat er minder energie nodig is om water op te
       duurzaam gebruik van het water.            warmen (er is ongeveer 34 kW nodig om 1 m³ water op te warmen).

       De bouwheer streeft er meer en meer naar de milieuprestaties van  DELABIE respecteert de ecologische benadering van gebouwen
       een gebouw te optimaliseren.             volgens de belangrijkste keurmerken die van kracht zijn: HQE,
       Of het gebouw nu bestemd is voor huisvesting, industrieel gebruik  BREEAM, LEED, enz.
       of voor derden, de waarde van het erfgoed neemt toe door een
       "duurzaamheidsstempel".                DELABIE neemt tevens deel aan de ontwikkeling van een
                                  Europees keurmerk binnen de groep European Bathroom Forum.
       In de huidige context van klimaatopwarming en stijgende  Dit vrijwillige keurmerk wordt van kracht na goedkeuring van de
       energieprijzen staat een duurzaam gebruik van het gebouw gelijk  Europese Commissie.
       aan energiebesparing.
       8  Oplossingen voor publieke ruimten
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15