Page 2 - Toegankelijkheid-Accessoires-Hygiene
P. 2

delabiebenelux.com                                                                       Algemene verkoopvoorwaarden /

                   functionaliteit tot uw dienst                                     De algemene verkoopvoorwaarden zijn van  GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID: BEELDMATERIAAL EN TEKENINGEN:
      PUBLIEKE RICHTPRIJZEN                                                       toepassing voor alle klanten.   De garantie voor onze eindproducten geldt op Al onze foto’s, tekeningen en schema’s worden gegeven
      EXCLUSIEF BTW                                                                            fabricagefouten, gedurende een periode van 10 jaar, met  ter titel van inlichting en kunnen zonder voorafgaandelijke
                                                                       BESTELLINGEN EN PRIJSOFFERTES:   inbegrip van het elektronisch kraanwerk en uitgezonderd de  kennisgeving gewijzigd worden. Wij behouden ons het
      VAN 01/01/2023 TOT 31/12/2023                                                                    elektrische apparaten en accessoires (handendrogers,...)  recht onze producten te wijzigen zonder voorafgaandelijke
      Prijsafwijkingen op dit tarief zijn steeds mogelijk                                        Zullen worden uitgevoerd in volgorde van ontvangst.
                                                                       Wij aanvaarden geen bestellingen met open waarvoor een garantie van 3 jaar geldt, en voor de kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven
                                                                       raamovereenkomst of met levering op afroep. producten met een vervaldatum. De garantieperiode tot klachten. Dit geldt eveneens voor alle vermeldingen,
                                        AANGEPAST VOOR GEBRUIK OP TABLET               Elke doorgestuurde bestelling houdt de aanvaarding van  gaat in vanaf de aankoopdatum, mits voorlegging van het  afmetingen, inlichtingen terug te vinden op onze
      CONTACTGEGEVENS                           EN SMARTPHONE                         onze algemene verkoopvoorwaarden in en verwerpt alle aankoopbewijs voorzien van de stempel van de verkoper of  diverse documenten, catalogi, handleidingen, tarieven,
                                                                                                          internetsites, die op elk ogenblik gewijzigd of afgeschaft
                                                                                        de aankoopfactuur. Onderdelen daarentegen hebben een
                                                                       mogelijke andere clausules vermeld op de documenten
                                                                       van de klant zelf.         garantieperiode van 1 jaar.    kunnen worden zonder voorafgaandelijke melding.
      HOOFDZETEL EN PRODUCTIE                                                      De klant verbindt zich t.o.v. ons van zodra we zijn bestelling  De garantie is beperkt tot het vervangen of herstellen van  INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK VAN
                                                                                        de onderdelen waarvan na onderzoek door onze diensten
                                                                       ontvangen. Deze kan niet meer geannuleerd worden. De
      18, rue du Maréchal Foch                                                     bestellingen worden geregistreerd zonder verplichting om  de fabricagefout werd erkend, met uitzondering van alle INHOUD:
                                                                                                                        teksten,
                                                                                                              (zoals,
      80130 Friville                                                          deze compleet en in één keer uit te leveren. kosten voor beschadiging, demonteren, transport of De inhoud gegevens, bijvoorbeeld informatie, beelden,
                                                                                                                      foto’s,
                                                                                                          grafieken,
                                                                                                                 afbeeldingen,
      FRANKRIJK                                                             Onze commerciële medewerkers zijn niet bevoegd om andere vergoedingen welke dan ook. De arbeidskosten video’s en geluidsfragmenten, en de vorm van deze
                                                                       mondeling bijkomende overeenkomsten af te sluiten noch  zijn niet voor onze rekening.  elementen en van onze catalogi, websites...) is beschermd
                                                                       mondelinge garanties te geven die de inhoud van het Schadegevallen of waterschade ten gevolge van en valt onder het auteursrecht en/of andere intellectuele
                                                                       geschreven contract overstijgen.  fabricagefouten worden gedekt door een burgerlijke
                                                                                                                     eigendom
                                                                                                                    is
                                                                                                                         hun
                                                                                                                        van
      DELABIE BENELUX                                                          Bij wanbetaling of laattijdige betaling van een levering, productaansprakelijkheidsverzekering.  eigendomsrechten. De inhoud kopiëren, reproduceren,
                                                                                                              uitgevers.
                                                                                                          respectieve
                                                                                                                 Het
      Bergensesteenweg 106 A, bus 5                                                   behouden wij ons het recht de werven of lopende De garantie kan niet worden ingeroepen en wij wijzen elke  weergeven, gebruiken, aanpassen, wijzigen, veranderen,
                                                                                        verantwoordelijkheid af in volgende gevallen:
      1600 Sint-Pieters-Leeuw                                                      bestellingen te annuleren, zonder mogelijkheid van verhaal  - een installatie die niet volgens de regels der kunst en de  vertalen, verdelen van de inhoud, geheel of gedeeltelijk en
                                                                       voor de klant. Bij elke verandering in de situatie van de
      BELGIË                                                              klant, behouden wij ons het recht de lopende bestellingen  vermelde technische specificaties werd uitgevoerd; op welke wijze dan ook, of ze eigendom zijn van DELABIE
                                                                                                          Benelux BV/SRL of van een derde die de gebruiksrechten
                                                                       te annuleren of garanties te eisen.  - slijtagestukken;       heeft overgedragen aan DELABIE Benelux BV/SRL, is
      Tel. +32 2 882 21 41                                                       Onze offertes zijn geen bestekbeschrijvingen; het - niet-naleving van de installatievoorschriften of de illegaal. Dit met uitzondering van beperkte rechten die u
                                                                                         gebruiks- en onderhoudshandleiding;
                                                                            en
                                                                             de
                                                                              professionele
                                                                                      zijn
                                                                       ingenieursbureau
                                                                                  installateur,
                                                                       verantwoordelijk voor de keuze van de producten in functie  - externe factoren bijvoorbeeld: reinigings- en hieronder worden verleend en/of het kopiëren voor eigen
                                                                                                          gebruik, voorbehouden aan de kopiist.
      delabiebenelux.com                                                        van de toepassing, de huidige wetgeving en de best schuurmiddelen, invloed van agressief kalkhoudend De inhoud zoals voorgesteld in onze communicatie en
                                                                       beschikbare technieken (BBT).    water, vreemde voorwerpen (steentjes, zand, commerciële middelen kunnen zonder kennisgeving
                                                                                         bramen,kalkdeeltjes, enz..), elektrolyse of chemicaliën.
                                                                       PRIJZEN:              - nalatigheid m.b.t. de controle, opslag of het onderhoud; worden gewijzigd en worden verstrekt zonder enige
      ORDERVERWERKING                           UW EIGEN CATALOGI AANMAKEN                  De goederen worden gefactureerd aan de voorwaarden - een wijziging die door de klant of door een derde werd  vorm van garantie, tot expliciet recht impliciet en kan geen
                                                                                                                   of
                                                                                                             geven
                                                                                                          aanleiding
                                                                                                                    op
                                                                                                                 enig
                                                                                                                     schadevergoeding.
      Tel. +32 2 882 32 00                                                       geldig op de dag van verzending. Prijzen worden aangebracht aan het product zonder onze voorafgaande  Beveiligde inhoud kan worden geïdentificeerd door de
                                                                                voorbehoud
                                                                              onder
                                                                                     koers-
                                                                                    van
                                                                       vrijblijvend
                                                                          meegedeeld
      order@delabiebenelux.com                      Creëer uw eigen catalogus vanuit uw selectie producten.    of takswijzigingen en kunnen zonder voorafgaandelijke toestemming, of een wijziging uitgevoerd met niet- volgende auteursrechtvermeldingen: © of «Alle rechten
                                                                                         originele stukken of onderdelen.
                                                                       melding aangepast worden, afhankelijk van de - vervallen producten. voorbehouden».
                                        U kunt deze personaliseren door een naam           economische omstandigheden.    De waterdichtheid van de verbindingen en aansluitingen  De namen en logo’s die worden weergegeven in onze
      COMMERCIËLE DIENST,                         en beschrijving te geven, door de volgorde          Prijsstijgingen zullen 1 maand voor de toepassing ervan bij het plaatsen van het product valt onder de catalogi en op onze websites zijn geregistreerde
                                                                                                               Deze
                                                                                                                 onderscheidende
                                                                                                                          zijn
                                                                                                                      merknamen
                                                                                                          handelsmerken.
                                                                       meegedeeld worden en zijn van toepassing op de lopende
      HULP BIJ HET VOORSCHRIJVEN                     van de producten te kiezen en door afbeeldingen        offertes en bestellingen.     verantwoordelijkheid van de professionele persoon die de  exclusieve eigendom van DELABIE Benelux BV/SRL of
      Tel. +32 2 315 01 14                        van installatievoorbeelden toe te voegen.           Franco verzending van alle bestellingen die binnen de plaatsing uitvoert en dienen door deze laatste verzekerd te  van derden die de rechten hebben verleend aan DELABIE
                                                                                        worden.
      commercial.advice@delabiebenelux.com                                               Benelux geleverd worden, uitgezonderd dringende leveringen.  Zijn uitgesloten van de garantie: dichtingen, kleppen Benelux BV/SRL. Elk gebruik, volledige of gedeeltelijke
                                                                                                          reproductie of imitatie van deze merken is niet toegestaan
                                        Deze catalogus is vervolgens beschikbaar in Word, PDF     BETALINGEN:            en rubber onderdelen. Deze zullen echter in het geval zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van
                                        en Excel.                           De betalingsvoorwaarden worden bepaald bij het openen  de garantie van toepassing is, wel geleverd worden. DELABIE Benelux BV/SRL.
      TECHNISCHE INFO                                                          van een account, in functie van het land en afhankelijk van  Oppervlaktebehandelingen behalve die in chroom en Wijzigen en aanpassen van de inhoud of het gebruik ervan
                                                                       de kredietverzekering.
                                                                                        nikkel maken eveneens geen deel uit van de garantie.
      EN DIENST NA VERKOOP                                                       Wij geven geen korting voor voorafbetalingen.             voor andere doeleinden dan de toegestane doeleinden,
      Tel. +32 2 882 32 04                                                       Iedere betaling, hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel, dient Wanneer een product niet door hetzelfde product kan vormen een inbreuk op de auteursrechten van DELABIE
                                                                                        worden vervangen omwille van het stopzetten of wijzigen
                                                                                                          Benelux BV/SRL of van derden. DELABIE Benelux BV/
      sav@delabiebenelux.com                                                      strikt voor de gestelde vervaldag uitgevoerd te worden. van de productie ervan, zal een product met dezelfde SRL verleent u het recht, binnen de volgende beperkingen,
                                                                       Ingeval van gedeeltelijke of volledige wanbetaling op gebruikseigenschappen geleverd worden. De toepassing  content te downloaden en te verdelen
                                                                       genoemde vervaldag, is de klant automatisch en zonder van de garantie heeft niet het verlengen ervan tot gevolg.  - wanneer de download-optie bestaat
                                                                       ingebrekestelling, gehouden tot het betalen van een In elk geval blijft de wettelijke garantie op de verborgen - voor niet-commerciële doeleinden
                                                                       boetebeding gelijk aan 20% van het bedrag van de gebreken van toepassing.  - te goeder trouw
                                                                       bestelling met minimum van € 125, en van verwijlintresten       - mits intact houden van de vermeldingen van eigendom
                                                                       tegen 1,25% per maand, waarbij geen afbreuk wordt WISSELSTUKKEN:   en de datum van publicatie of van beschikbaar stellen,
                                                                       gedaan aan de mogelijke vordering van bijkomende De wisselstukken en mechanismen die onmisbaar zijn voor  zoals aangegeven op de content, indien dergelijke
                                                                       schadevergoeding.         de goede werking van onze artikelen worden bij ons op informatie wordt weergegeven. Dit recht mag in geen
                                                                       In geval van laattijdige betaling, kan in de plaats van de voorraad gehouden zolang de garantie loopt. Een overzicht
                                        DE MEEST GEVRAAGDE DELABIE                  geldende voorwaarden een contante betaling geëist van de betrokken referenties vindt u op de laatste pagina’s  geval worden geïnterpreteerd als een vergunning, in het
                                        REFERENTIES ZIJN BESCHIKBAAR IN BIM              worden. Wij aanvaarden geen debetnota’s, alleen onze van de catalogus. bijzonder betreffende merknamen of auteursrechten op
                                                                                                          voornoemde inhoud.
                                                                       kredietnota’s hebben een legale waarde.  TERUGSTUREN VAN GOEDEREN:
                                        DELABIE stapt mee in de BIM werkmethodiek           LEVERINGSTERMIJN:         Het terugsturen van goederen moet gebeuren na ons BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS:
                                                                                                          In
                                                                                                                    Algemene
                                                                                                                 met
                                                                                                                  de
                                                                                                           overeenstemming
                                                                                                                       verordening
                                                                                                onder
                                                                                                  voorbehoud
                                                                                             akkoord
                                                                                                       goede
                                                                                        voorafgaandelijk
                                                                                                      van
                                        en biedt vandaag de meest gevraagde referenties        De leveringstermijnen worden ter titel van inlichting gegeven  staat van de goederen (wordt onderzocht door onze gegevensbescherming (AVG), doet DELABIE er alles aan
                                                                                     gezien
                                                                            enkele
                                                                              verantwoordelijkheid
                                                                          geen
                                                                       en
                                                                        houden
                                                                                    in,
                                        aan als intelligent 3D-model.                 de mogelijke risico’s en onvoorziene omstandigheden in diensten na ontvangst ervan). De goederen worden om het verzamelen van persoonlijke gegevens en het
                                                                                                          bewaren ervan tot het strikt noodzakelijke te beperken.
                                                                       productie. Er wordt uitdrukkelijk tussen contractanten naar onze fabriek* teruggestuurd, port betaald door de DELABIE gebruikt deze gegevens uitsluitend voor eigen
                                        De 3 formaten REVIT, IFC en ARCHICAD zijn te         overeengekomen dat alle vertraging ten gevolge van afzender en in een degelijke verpakking. gebruik om het commercialiseren van haar producten
                                                                                        De goederen geleverd sinds minder dan 1 maand worden
                                                                                  omstandigheden
                                                                       uitzonderlijke
                                                                                 of
                                                                           omstandigheden
                                        downloaden op de betreffende productpagina’s         buiten onze wil om beschouwd worden als overmacht. Een  teruggenomen op basis van de gefactureerde prijs. Na mogelijk te maken. Ze worden in geen geval overgedragen
                                                                                                          aan derden.
                                        of via de rubriek datashare.                 vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het  1 maand, wordt een forfaitair bedrag afgetrokken als Een recht op toegang, rectificatie, verwijdering en
                                                                       betalen van een schadevergoeding of het weigeren van de  algemene kost voor controle, terug in stock nemen en verzet tegen de behandeling, evenals een recht op de
                                        Een lijst van de beschikbare BIM-objecten           goederen.             boekhouding. In alle gevallen zullen de kosten vermeerderd  beperking en de overdraagbaarheid van uw persoonlijke
                                                                                        worden met de kosten van het herstellen van het product.
                                        is te raadplegen in de rubriek Onze diensten - BIM      VERZENDINGEN:           Terugname van goederen is uitgesloten in volgende gegevens is mogelijk op verzoek aan de DELABIE Data
                                        bestanden.                          Wij organiseren geen leveringen op de werf.  gevallen: producten die geschrapt zijn uit het assortiment,  Protection Officer via e-mail (DPO) (dpo@delabie.fr) of
                                                                       Voor een levering buiten de Benelux zijn de port- en
                                                                                                          per ondertekend schrijven, vergezeld van een kopie van
                                                                       verpakkingskosten voor rekening van de koper. De op maat gemaakte producten, technische of esthetische  een identiteitskaart, naar het volgend adres : DELABIE
                                                                                        evolutie van het product sinds de aankoopdatum, gekraste
                                                                       transporteur is verantwoordelijk voor de verzending of beschadigde producten, aankoopdatum meer dan BENELUX – Bergensesteenweg 106 A, bus 5, 1600
                                                                       van de goederen en de klant wordt geacht de goederen  een jaar, producten met een vervaldatum. In geval deze Sint-Pieters-Leeuw – BELGIË.
                                        TRENDS MAGAZINE: VOOR DESIGN TRENDS              te controleren. In geval van vertraging, ontbrekende producten toch naar DELABIE worden teruggestuurd, Om onze diensten te verbeteren, kunnen sommige van uw
                                                                       goederen, beschadiging of andere tekortkomingen is zullen deze onmiddellijk vernietigd/gerecycleerd worden gesprekken worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden.
         ISO 9001 certificaat: 2015                                                 de klant verplicht de nodige stappen te ondernemen en zullen ze dus niet naar de klant worden teruggestuurd.  Deze opnames worden niet bewaard en worden
         van het                           Blader door het magazine «Trends by DELABIE», gewijd     en de transporteur in gebreke te stellen door op het Barema van forfaitaire aftrek: systematisch vernietigd binnen een termijn van maximum
         kwaliteitsmanagement                     aan al diegenen met een passie voor design, het «Mooie».   transportbewijs (digitaal of op papier) de eventuele - retours < 1 maand: terugname tegen gefactureerde prijs 48 uur.
                                                                       gebreken te vermelden EN aan de hand van aangetekend
         systeem                                                          schrijven met ontvangstbevestiging binnen 72uur. Een - retours tussen 1 maand en 3 maanden: - 15 % TERRITORIALE EXCLUSIVITEIT:
                                        Ontdek de 4 dimensies van Trends met grootse         kopie van dit schrijven dient ons bezorgd te worden.  - retours tussen 3 maand en 1 jaar: - 30 % In de meeste landen heeft onze onderneming exclusieve
                                        architecturale projecten, trends en interviews met      KLACHTEN:             - retours > 1 jaar: geen terugname mogelijk. akkoorden afgesloten met invoerders en verdelers.
                                                                                        - Retour zonder voorafgaande toestemming: extra aftrek
                                                                                                          In dit kader kunnen onze klanten onze producten niet
                                        prominente ontwerpers en architecten die praten over     Geen enkele klacht wordt aanvaard wanneer deze van 5% van de handelswaarde met een minimum van  verdelen buiten hun nationale grondgebied, tenzij
                                        hun projecten en passies.                   niet binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen 50 € excl. BTW. met uitzonderlijk en voorafgaand akkoord. Onze
                                                                       schriftelijk is toegestuurd. Een defect onderdeel of * DELABIE S.A.S. marktovereenkomst is exclusief voor de Benelux zone.
                                                                       tekorten in de levering kunnen geen aanleiding geven tot   18, rue du Maréchal Foch
      ACS                                                                het volledig weigeren van de levering.   80130 Friville Escarbotin – FRANKRIJK RECHTSPRAAK:
      Frans Sanitair Conformiteitsattest.                                                EIGENDOMSVOORBEHOUD:        ONDERHOUD - REINIGING:       In geval van geschil, zijn de Rechtbanken te BRUSSEL en
                                                                                                          het Vredegerecht van het Tweede Kanton te BRUSSEL
      Alle DELABIE producten zijn conform met                                              De verkoper behoudt de volle eigendom van de goederen  Uitsluitend met licht zeephoudend water, met een bevoegd; nochtans, behoudt DELABIE Benelux BV/SRL,
      de CPDW richtlijn (Construction Products                                             tot de volledige betaling ervan. De wanbetaling van één zachte doek of spons, spoelen en goed drogen. Nooit zowel als eiseres als verweerster, de mogelijkheid de
      in contact with Drinking Water) en het                                              der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de schuurmiddelen, chloorhoudende middelen (op basis van  verzending te eisen naar de bevoegde rechtsmacht,
                                                                                      De
                                                                             goederen
                                                                                tot
                                                                           van
                                                                                        zoutzuur) of kleurstoffen gebruiken.
                                                                                 gevolg
                                                                                    hebben.
                                                                            de
                                                                       terugvordering
      gewijzigd besluit van 29 mei 1997, en                                               koper draagt echter vanaf de levering zoals bedoeld in de       hetzij omwille van de wettelijke beschikkingen, hetzij
                                                                                                                       contractuele
                                                                                                           toepassing,
                                                                                                               zelfs
                                                                                                                     van
                                                                                                                 onrechtstreeks,
                                                                                                          bij
      met de circulaire van het Franse Ministerie                                            paragrafen «Leveringstermijn» en «Klachten», alle risico’s      beschikkingen of andere algemene of bijzondere
      van Volksgezondheid DGS/SD7A2002                                                 op verlies of vernietiging alsook de verantwoordelijkheid       voorwaarden.
      n°571 van 25/11/2002.                                                       m.b.t. de schade die hierdoor veroorzaakt zou kunnen
                                                                       worden.
                                                                                                           Verboden reproductie zonder schriftelijke toestemming.
                                                                                                             DELABIE Benelux BV/SRL – BE 0501 668 657
   1   2   3   4   5   6   7