Page 4 - BIOFIL
P. 4

/ Eindfilters
                   BEHEERSEN VAN DE RISICO’S         GELDENDE TEKSTEN
                   IN SANITAIRE INSTALLATIES         IN FRANKRIJK
                   Water, een essentieel element voor de hygiëne, kan  Frans Besluit van 22 april 2002 betreffende de
                   ook infecties verspreiden indien de kwaliteit ervan niet  preventie van legionellose in zorginstellingen
                   gecontroleerd wordt. De ontwikkeling van bacteriën  Managers van zorginstellingen wordt aanbevolen
                   (Legionella spp., Pseudomonas aeruginosa, ...)  ruimtes te creëren met « veilige waterpunten » in de
                   in de leidingen of de kranen kan de oorzaak zijn van  diensten die regelmatig patiënten opvangen met een
                   ernstige infecties, in het bijzonder voor de zwakste  verhoogd risico (ernstig immuundeficiënte patiënten).
                   personen.                 Wanneer het niet mogelijk is om specifieke diensten
                                        te identificeren voor de ontvangst van hoog-risico
        BIOFIL kraanfilter  Het toezicht op legionella in het warm waternet  patiënten, zullen de gevaarlijke gebruikspunten
                   belangt elk publiek gebouw aan (hotels, toeristische  « veilig gemaakt worden » geval per geval, of een
                   plaatsen, campings, gevangenissen, ...) en niet enkel  aantal « veilige waterpunten » zullen opgericht worden.
                   de zorgsector (zie de geldende teksten hiernaast). De eindfilters met 0,2 μm vormen een manier om een
                   Bovendien dient het voorkomen van risico’s gelinkt aan  water te verkrijgen vrij van legionella.
                   pathogene bacteriën in het water een voortdurend
                   aandachtspunt te zijn voor publieke gebouwen,  Frans Besluit van 1 februari 2010 over de
                   en in het bijzonder voor zorginstellingen. controle van legionella in de productie, opslag
                                        en distributie van warm water
                   Het assortiment BIOFIL eindfilters biedt een  De verantwoordelijken van installaties in alle publieke
                   preventieve of curatieve oplossing om de kwaliteit  gebouwen zijn verplicht de temperatuur van het
                   van het water aan het gebruikspunt te garanderen  warm water te meten en een jaarlijkse analyse uit te
                   en om de gezondheid van de gebruiker te  voeren op aanwezigheid van legionella aan risicovolle
                   beschermen.                gebruikspunten. Elk gebruikspunt toegankelijk
                                        voor publiek, waar aerosolen kunnen geproduceerd
                                        worden uit warm water dat besmet is met legionella
        Filterende BIOFIL uitloop                   (douches, handdouches, ...), wordt beschouwd als
        voor BIOCLIP kranen DUITSE AANBEVELINGEN           risicovol.
                   BETREFFENDE HET GEBRUIK          Wanneer het aantal Legionella Pneumophila groter is
                   VAN WATERFILTERS             dan 1.000 K.V.E/Liter, dient de verantwoordelijke van
                                        de installatie onmiddellijk curatieve maatregelen te
                                        ondernemen om de waterkwaliteit en de bescherming
                   Aanbevelingen van het Robert-Koch-Instituut  van de gebruikers te herstellen.
                   (RKI)                   Microfilters zijn een goede oplossing om de
                   Het Robert-Koch-Instituut beveelt het gebruik van  bacteriologische kwaliteit van het water aan
                   steriel of steriel gefilterd water aan in de volgende  het gebruikspunt te herstellen (kraanfilters,
                   gevallen:                 antilegionella- en antibacteriële handdouches, ...).
                   - bij ernstig immuungecompromitteerde patiënten
                   - bij het voorbereiden van endoscopen of het  Verslag van de Hoge Raad voor Volksgezondheid
                    verzorgen van wonden          over het risico van legionella, 11 juli 2013 -
                   - bij zorg van pasgeborenen        Onderzoeksgids en managementondersteuning
                   Microfiltratie biedt een gegarandeerd resultaat van  « Wanneer besmetting is vastgesteld, met hogere
        BIOFIL filterende handdouche steriel gefilterd water aan de kraanuitgang. waarden dan toegestaan, dient de eerste actie die de
                                        faciliteitsbeheerder onderneemt ter bescherming van
                   Aanbevelingen van het Deutsche Gesellschaft  de gebruikers te zijn. De besmette materialen zullen
                   für Krankenhaushygiene (DGKH):      worden afgesloten (gedeeltelijk of volledig) en
                   Gesundheitliche Bedeutung, Prävention   « antilegionella » eindfilters worden geïnstalleerd
                   und Kontrolle wasserassoziierter Pseudomonas voor het sanitair waternet in zorginstellingen ».
                   aeruginosa-Infektionen          Deze raad geldt voor alle publieke gebouwen.
                   Zorginstellingen met verhoogd risico dienen steeds  De Regionale Gezondheidsinstellingen dienen
                   een minimum voorraad eindfilters in hun bezit te  de tekst van deze handleiding te implementeren.
                   hebben, klaar voor gebruik.
                   Zo kunnen, in geval van besmetting met
                   Pseudomonas aeruginosa, de eindfilters onmiddellijk
                   geïnstalleerd worden in de aangewezen zone.

                   DVGW Arbeitsblatt W 556: Hygienisch-
                   mikrobielle Auffälligkeiten in Trinkwasser-
        BIOFIL filter voor muurkranen  Installationen; Methodik und Maßnahmen zu
        voor douche
                   deren Behebung
                   Dit technisch voorschrift van het DVGW (Deutscher
                   Verein des Gas- und Wasserfaches) laat antibacteriële
                   filters toe als onmiddellijke oplossing bij vastgestelde
                   besmetting.
    1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9