Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor alle klanten.

BESTELLINGEN EN PRIJSOFFERTES:

Zullen worden uitgevoerd in volgorde van ontvangst.
Elke doorgestuurde bestelling houdt de aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden in en verwerpt alle mogelijke andere clausules vermeld op de documenten van de klant zelf.
De klant verbindt zich t.o.v. ons van zodra we zijn bestelling ontvangen. Deze kan niet meer geannuleerd worden. De bestellingen worden geregistreerd zonder verplichting om deze compleet en in één keer uit te leveren.
Onze commerciële medewerkers zijn niet bevoegd om mondeling bijkomende overeenkomsten af te sluiten noch mondelinge garanties te geven die de inhoud van het geschreven contract overstijgen.
Bij wanbetaling of laattijdige betaling van een levering, behouden wij ons het recht de werven of lopende bestellingen te annuleren, zonder mogelijkheid van verhaal voor de klant. Bij elke verandering in de situatie van de klant, behouden wij ons het recht de lopende bestellingen te annuleren of garanties te eisen.
Onze offertes zijn geen bestekbeschrijvingen; het ingenieursbureau en de professionele installateur, zijn verantwoordelijk voor de keuze van de producten in functie van de toepassing, de huidige wetgeving en de best beschikbare technieken (BBT).

PRIJZEN:

De goederen worden gefactureerd aan de voorwaarden geldig op de dag van verzending. Prijzen worden vrijblijvend meegedeeld onder voorbehoud van koers- of takswijzigingen en kunnen zonder voorafgaande melding aangepast worden, afhankelijk van de economische omstandigheden.
Prijsstijgingen zullen 1 maand voor de toepassing ervan meegedeeld worden en zijn van toepassing op de lopende offertes en bestellingen. Franco verzending van alle bestellingen die binnen de Benelux geleverd worden, uitgezonderd dringende leveringen.

BETALINGEN:

De betalingsvoorwaarden worden bepaald bij het openen van een account, in functie van het land en afhankelijk van de kredietverzekering.
Wij geven geen korting voor voorafbetalingen.
Iedere betaling, hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel, dient strikt voor de gestelde vervaldag uitgevoerd te worden. In geval van gedeeltelijke of volledige wanbetaling op genoemde vervaldag, is de klant automatisch en zonder ingebrekestelling, gehouden tot het betalen van een boetebeding gelijk aan 20% van het bedrag van de bestelling met een minimum van € 125, en van verwijlintresten tegen 1,25% per maand, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de mogelijke vordering van bijkomende schadevergoeding.
In geval van laattijdige betaling, kan in de plaats van de geldende voorwaarden een contante betaling geëist worden. Wij aanvaarden geen debetnota’s, alleen onze kredietnota’s hebben een legale waarde.

LEVERINGSTERMIJN:

De leveringstermijnen worden ter titel van inlichting gegeven en houden geen enkele verantwoordelijkheid in, gezien de mogelijke risico’s en onvoorziene omstandigheden in productie. Er wordt uitdrukkelijk tussen contractanten overeengekomen dat alle vertraging ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden of omstandigheden buiten onze wil om beschouwd worden als overmacht. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding of het weigeren van de goederen.

VERZENDINGEN:

Wij organiseren geen leveringen op de werf.
Voor een levering buiten de Benelux zijn de port- en verpakkingskosten voor rekening van de koper. De transporteur is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen en de klant wordt geacht de goederen te controleren. In geval van vertraging, ontbrekende goederen, beschadiging of andere tekortkomingen is de klant verplicht de nodige stappen te ondernemen en de transporteur in gebreke te stellen door op het transportbewijs (digitaal of op papier) de eventuele gebreken te vermelden EN aan de hand van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen 72 uur. Een kopie van dit schrijven dient ons bezorgd te worden.

KLACHTEN:

Geen enkele klacht wordt aanvaard wanneer deze niet binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk is toegestuurd. Een defect onderdeel of tekorten in de levering kunnen geen aanleiding geven tot het volledig weigeren van de levering.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De verkoper behoudt de volle eigendom van de goederen tot de volledige betaling ervan. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. De koper draagt echter vanaf de levering, zoals bedoeld in de paragrafen «Leveringstermijn» en «Klachten», alle risico’s op verlies of vernietiging alsook de verantwoordelijkheid m.b.t. de schade die hierdoor veroorzaakt zou kunnen worden.

GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID:

De garantie voor onze eindproducten (geleverd na 1 januari 2024) geldt op fabricagefouten, gedurende een periode van 30 jaar, met inbegrip van het elektronisch kraanwerk en uitgezonderd de elektrische apparaten en accessoires (handendrogers,...) waarvoor een garantie van 3 jaar geldt, en voor de producten met een vervaldatum. De garantieperiode gaat in vanaf de aankoopdatum, mits voorlegging van het aankoopbewijs voorzien van de stempel van de verkoper of de aankoopfactuur. Onderdelen daarentegen hebben een garantieperiode van 1 jaar.
De garantie is beperkt tot het vervangen of herstellen van de onderdelen waarvan na onderzoek door onze diensten de fabricagefout werd erkend, met uitzondering van alle kosten voor beschadiging, demonteren, transport of andere vergoedingen welke dan ook. De arbeidskosten zijn niet voor onze rekening.
Schadegevallen of waterschade ten gevolge van fabricagefouten worden gedekt door een burgerlijke productaansprakelijkheidsverzekering.
Om een beroep te doen op de garantie moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan het product, onder vermelding van de gebruiksomstandigheden op het moment van de vaststelling en ons voorzien van bewijs van het bestaan en de aard van het gebrek.
De garantie kan niet worden ingeroepen en wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in volgende gevallen:
- een installatie die niet volgens de regels der kunst en de vermelde technische specificaties werd uitgevoerd;
- slijtagestukken;
- niet-naleving van de installatievoorschriften of de gebruiks- en onderhoudshandleiding;
- externe factoren, bijvoorbeeld: reinigingsen schuurmiddelen, invloed van agressief kalkhoudend water, vreemde voorwerpen (steentjes, zand, bramen, kalkdeeltjes, enz.), elektrolyse of chemicaliën.
- nalatigheid m.b.t. de controle, opslag of het onderhoud;
- een wijziging die door de klant of door een derde werd aangebracht aan het product zonder onze voorafgaande toestemming, of een wijziging uitgevoerd met nietoriginele stukken of onderdelen.
- fout, onzorgvuldigheid, nalatigheid of foutieve informatie door de klant;
- vervallen producten.
De waterdichtheid van de verbindingen en aansluitingen bij het plaatsen van het product valt onder de verantwoordelijkheid van de professionele persoon die de plaatsing uitvoert en dienen door deze laatste verzekerd te worden.
Zijn uitgesloten van de garantie: dichtingen, kleppen en rubberen onderdelen. Deze zullen echter in het geval de garantie van toepassing is, wel geleverd worden. Oppervlaktebehandelingen, behalve die in chroom en nikkel, maken.
Wanneer een product niet door hetzelfde product kan worden vervangen omwille van het stopzetten of wijzigen van de productie ervan, zal een product met dezelfde gebruikseigenschappen geleverd worden. De toepassing van de garantie heeft niet het verlengen ervan tot gevolg.
De wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier is uitgesloten in alle bovengenoemde gevallen. Ze is beperkt tot de naleving van de specificaties en kan alleen worden toegepast als de klant vooraf het bestaan en de omvang van de schade, een fout en het oorzakelijk verband tussen deze fout en de schade heeft aangetoond. Ze is beperkt tot directe materiële schade, met uitsluiting van alle immateriële of indirecte schade zoals exploitatieverliezen, winstderving, verlies van
kansen, commercieel verlies.
De aansprakelijkheid van de leverancier, voor alle oorzaken met uitzondering van persoonlijk letsel en grove nalatigheid, is beperkt tot € 750.000 per bestelling of contract.

MEDISCHE HULPMIDDELEN:

DELABIE is verplicht producten af te leveren die conform zijn met de specificaties en kwaliteitsnormen zoals de Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen.
Alle documenten die een doorverkoper nodig heeft om de goederen te verkopen en de verplichtingen na te komen overeenkomstig met hoofdstuk II art. 14 van de MDR 2017/745 (algemene verplichtingen van wederverkopers) kunnen op
verzoek door DELABIE worden verstrekt (bv. EU conformiteitsverklaring).
Als doorverkoper moet de klant een volledig en actueel bijgewerkte lijst bijhouden van de locaties van alle producten in de voorraad van de doorverkoper en de namen van zijn klanten die producten hebben gekocht van de doorverkoper, samen met de data van deze aankopen en de partijnummers van de producten gedurende ten minste tien jaar.
De commerciële documentatie en de aanvullende documenten, zoals de gebruiksaanwijzing, de reglementaire etikettering en de technische informatie, mogen niet worden gewijzigd of aangepast door de doorverkoper. DELABIE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een wijziging in de inhoud van de documenten en de etikettering als dit toch het geval is.
De doorverkoper verbindt zich ertoe geen wijzigingen aan te brengen aan de producten, noch aan het apparaat zelf, noch aan de verpakking of de etikettering ervan.
Als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem zal de doorverkoper ervoor zorgen dat, zolang de producten onder zijn verantwoordelijkheid zijn, de opslag- en vervoersomstandigheden voldoen aan de voorwaarden gedefinieerd door DELABIE. Deze waakzaamheid zal betrekking hebben in het bijzonder op de vervaldata, met de verwijdering van vervallen producten uit de rekken, evenals geschikte opslagfaciliteiten waarin omstandigheden zijn die vereist zijn door de kenmerken van de producten om een goede bewaring te garanderen.
Als doorverkoper moet de klant DELABIE of een bevoegde instantie (zie onderstaande link) binnen vijf werkdagen na de datum van ontvangst op de hoogte brengen van elke schriftelijke klacht over een product die hij van zijn klanten ontvangt. DELABIE zal de doorverkoper een voorlopig antwoord geven, binnen twee werkdagen vanaf de datum van ontvangst, van de kennisgeving van de doorverkoper.
https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts_en
DELABIE is als fabrikant van medische hulpmiddelen verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen in overeenstemming met hoofdstuk VII sectie 1 en 2 van de 2017/745 MDR (postcommercialisering monitoring, waakzaamheid). Als doorverkoper ondersteunt de klant DELABIE in het geval van een terugroepactie en moet hij zijn klanten informeren op een zodanige wijze dat de verkoop van de producten zo min mogelijk wordt verstoord en de reputatie van de producten en de namen van DELABIE en de doorverkoper gewaarborgd wordt.
DELABIE zal alle kosten voor het terugsturen, terugroepen en vervangen van alle producten volledig voor haar rekening nemen (ook als een dergelijke terugroeping of vervanging vereist is door DELABIE).
DELABIE zal een adequate administratie bijhouden van de producten die per serie zijn vervaardigd, met inbegrip van laboratoriumtest- en observatiegegevens, en zal kopieën van dergelijke gegevens verstrekken aan de doorverkoper indien dit nodig is in verband met een terugroepactie.

ONDERDELEN:

De onderdelen en mechanismen die onmisbaar zijn voor de goede werking van onze artikelen worden bij ons 50 jaar op voorraad gehouden vanaf de aankoopdatum. Een overzicht van de betrokken referenties vindt u op de laatste pagina’s van de catalogus.

TERUGSTUREN VAN GOEDEREN:

Het terugsturen van goederen moet gebeuren na ons voorafgaand akkoord onder voorbehoud van goede staat van de goederen (wordt onderzocht door onze diensten na ontvangst ervan). De goederen worden naar onze fabriek* teruggestuurd, port betaald door de afzender en in een degelijke verpakking.
De goederen geleverd sinds minder dan 1 maand worden teruggenomen op basis van de gefactureerde prijs. Na 1 maand, wordt een forfaitair bedrag afgetrokken als algemene kost voor controle, terug in stock nemen en boekhouding. In alle gevallen zullen de kosten vermeerderd worden met de kosten van het herstellen van het product. Terugname van goederen is uitgesloten in volgende gevallen: producten die geschrapt zijn uit het assortiment, op maat gemaakte producten, technische of esthetische evolutie van het product sinds de aankoopdatum, gekraste of beschadigde producten, aankoopdatum meer dan een jaar geleden, producten met een vervaldatum. In geval deze producten toch naar DELABIE worden teruggestuurd, zullen deze onmiddellijk vernietigd/gerecycleerd worden en zullen ze dus niet naar de klant worden teruggestuurd.

Barema van forfaitaire aftrek:
- retours < 1 maand: terugname tegen gefactureerde prijs
- retours tussen 1 maand en 3 maanden: - 15 %
- retours tussen 3 maanden en 1 jaar: - 30 %
- retours > 1 jaar: geen terugname mogelijk.
- Retour zonder voorafgaande toestemming: extra aftrek van 5% van de handelswaarde met een minimum van 50 € excl. BTW.
* DELABIE S.A.S.
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin – FRANKRIJK

ONDERHOUD - REINIGING:

Uitsluitend met licht zeephoudend water, met een zachte doek of spons, spoelen en goed drogen. Nooit schuurmiddelen, chloorhoudende middelen (op basis van zoutzuur) of kleurstoffen gebruiken.

BEELDMATERIAAL EN TEKENINGEN:

Al onze foto’s, tekeningen en schema’s worden gegeven ter titel van inlichting en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Wij behouden ons het recht onze producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot klachten. Dit geldt eveneens voor alle vermeldingen, afmetingen, inlichtingen terug te vinden in onze diverse documenten, catalogi, handleidingen, tarieven, internetsites, die op elk ogenblik gewijzigd of afgeschaft kunnen worden zonder voorafgaande melding.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK VAN INHOUD:

De inhoud (zoals, bijvoorbeeld informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto’s, beelden, video’s en geluidsfragmenten, en de vorm van deze elementen en van onze catalogi, websites...) is beschermd en valt onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is eigendom van hun respectieve uitgevers. Het kopiëren, reproduceren, weergeven, gebruiken, aanpassen, wijzigen, veranderen, vertalen, verdelen van de inhoud, geheel of gedeeltelijk en op welke wijze dan ook, of ze eigendom zijn van DELABIE Benelux BV/SRL of van een derde die de gebruiksrechten heeft overgedragen aan DELABIE Benelux BV/SRL, is illegaal. Dit met uitzondering van beperkte rechten die u hieronder worden verleend en/of het kopiëren voor eigen gebruik, voorbehouden aan de kopiist.
De inhoud zoals voorgesteld in onze communicatie en commerciële middelen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet en kan geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding. Beveiligde inhoud kan worden geïdentificeerd door de volgende auteursrechtvermeldingen: © of «Alle rechten voorbehouden».

De namen en logo’s die worden weergegeven in onze catalogi en op onze websites zijn geregistreerde handelsmerken. Deze onderscheidende merknamen zijn exclusieve eigendom van DELABIE Benelux BV/SRL of van derden die de rechten hebben verleend aan DELABIE Benelux BV/SRL. Elk gebruik, volledige of gedeeltelijke reproductie of imitatie van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van DELABIE Benelux BV/SRL.
Wijzigen en aanpassen van de inhoud of het gebruik ervan voor andere doeleinden dan de toegestane doeleinden, vormen een inbreuk op de auteursrechten van DELABIE Benelux BV/SRL of van derden. DELABIE Benelux BV/ SRL verleent u het recht, binnen de volgende beperkingen, content te downloaden en te verdelen
- wanneer de download-optie bestaat
- voor niet-commerciële doeleinden
- te goeder trouw
- mits intact houden van de vermeldingen van eigendom en de datum van publicatie of van beschikbaar stellen, zoals aangegeven op de content, indien dergelijke informatie wordt weergegeven. Dit recht mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een vergunning, in het bijzonder betreffende merknamen of auteursrechten op voornoemde inhoud.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS:

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), doet DELABIE er alles aan om het verzamelen van persoonlijke gegevens en het bewaren ervan tot het strikt noodzakelijke te beperken.
DELABIE gebruikt deze gegevens uitsluitend voor eigen gebruik om het commercialiseren van haar producten mogelijk te maken.
Ze worden in geen geval overgedragen aan derden.
Een recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de behandeling, evenals een recht op de beperking en de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens is mogelijk op verzoek aan de DELABIE Data Protection Officer via e-mail (DPO) (dpo@delabie.fr) of per ondertekend schrijven, vergezeld van een kopie van een identiteitskaart, naar het volgend adres: DELABIE BENELUX - Bergensesteenweg 106 A, bus 5, 1600 Sint-Pieters-Leeuw - BELGIË.
Om onze diensten te verbeteren, kunnen sommige van uw gesprekken worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden. Deze opnames worden niet bewaard en worden systematisch vernietigd binnen een termijn van maximum 48 uur.

TERRITORIALE EXCLUSIVITEIT:

In de meeste landen heeft onze onderneming exclusieve akkoorden afgesloten met invoerders en verdelers. In dit kader kunnen onze klanten onze producten niet verdelen buiten hun nationale grondgebied, tenzij met uitzonderlijk en voorafgaand akkoord.
Onze marktovereenkomst is exclusief voor de Benelux zone.

RECHTSPRAAK:

In geval van geschil, zijn de Rechtbanken te BRUSSEL en het Vredegerecht van het Tweede Kanton te BRUSSEL bevoegd; nochtans, behoudt DELABIE Benelux BV/SRL, zowel als eiseres als verweerster, de mogelijkheid de verzending te eisen naar de bevoegde rechtsmacht, hetzij omwille van de wettelijke beschikkingen, hetzij bij toepassing, zelfs onrechtstreeks, van contractuele beschikkingen of andere algemene of bijzondere voorwaarden.