Wettelijke vermeldingen

Deze website is eigendom van DELABIE, met een kapitaal van 999 600 euro, code APE 2814Z, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op Rue du Maréchal Foch 18 - 80130 Friville (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Amiens onder het n° B 615 680 089.
De toegang tot de websites van Delabie alsook het gebruik van de inhoud ervan, is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Het feit deze websites te openen en erin te navigeren houdt de aanvaarding van deze voorwaarden in, zonder enig voorbehoud.
Onderstaande gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Van zodra deze wijzigingen online geplaatst zijn, worden ze verondersteld aanvaard te zijn door de internetgebruikers. 

1) INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

De inhoud van de website delabiebenelux.com (software, teksten, bewegende of niet-bewegende beelden, geluiden, know-how en meer algemeen eender welk type gegevens) is beschermd door de Franse wet op de intellectuele eigendom.
De gehele, gedeeltelijke, weergave of reproductie van de websites van Delabie in welke vorm ook, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DELABIE en houdt een inbreuk in die strafrechterlijk vervolgd wordt op basis van de artikels L.335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom. Hetzelfde geldt voor de databanken die eventueel op de websites van Delabie zouden staan. Deze zijn beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 houdende omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken in de Franse wet op de intellectuele eigendom. De merken en logo's op de websites behoren toe aan DELABIE of derden. De gehele, gedeeltelijke, weergave of reproductie van deze merken en/of logo's is strikt verboden, zoals bepaald in artikel L.713-2 van de Franse wet op de intellectuele eigendom, tenzij voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van DELABIE.

2) BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 
In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), doet DELABIE er alles aan om het verzamelen van persoonlijke gegevens en het bewaren ervan tot het strikt noodzakelijke te beperken. DELABIE gebruikt deze gegevens uitsluitend voor eigen gebruik om het commercialiseren van haar producten mogelijk te maken. Ze worden in geen geval overgedragen aan derden. Een recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de behandeling, evenals een recht op de beperking en de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens is mogelijk op verzoek aan de DELABIE Data Protection Officer via e-mail (DPO) (dpo@delabie.fr) of per ondertekend schrijven, vergezeld van een kopie van een identiteitskaart, naar het volgend adres : DELABIE BENELUX – Kommenstraat 20 – 1070 BRUSSEL – BELGIË.
De gebruiker wordt meegedeeld dat tijdens zijn bezoek aan de website een cookie automatisch geïnstalleerd kan worden in zijn browsersoftware. De persoonsgegevens betreffende de gebruiker zijn bestemd voor het bedrijf DELABIE dat alles in werking zal stellen om de daaruit voortvloeiende databestanden vertrouwelijk te houden en te beveiligen.

3) INHOUD VAN DE WEBSITE 
De informatie vermeld op de website delabiebenelux.com is louter indicatief.
DELABIE doet er alles aan om de website up to date te houden maar kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie verspreid via de websites van Delabie. Het bedrijf kan evenmin de conformiteit van deze informatie garanderen met de toepassing ervan door de internetgebruiker.
Bijgevolg erkent de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie. De websites van Delabie zijn geen e-commerce websites: de gegevens die erop vermeld staan kunnen geenszins beschouwd worden als een voorstel tot verkoop of aankoop.
De producten, procédés of programma's die worden voorgesteld op de website van Delabie, zijn niet noodzakelijk in elk land verkrijgbaar. 

4) TECHNISCHE WERKING VAN DE WEBSITE 
DELABIE stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar websites 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.
De toegang tot de websites kan bij eenvoudig besluit van DELABIE geheel of gedeeltelijk worden onderbroken of opgeschort in geval van overmacht, technische storingen, storingen in het telecommunicatienetwerk, onderhoudswerken of alle andere mogelijke oorzaken. Omwille van onderhoudswerken en/of eender welke andere beslissing van DELABIE kan de toegang tot de DELABIE websites onderbroken worden. De websites van DELABIE kunnen gewijzigd worden of updates ondergaan zonder enige voorafgaande berichtgeving.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.
DELABIE kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites van DELABIE of andere websites die eraan gelinkt zijn noch voor elke vorm van financiële of commerciële schade, of verlies van programma's of gegevens in het informaticasysteem van de gebruiker.
DELABIE stelt het bijzonder op prijs dat u eventuele vragen, weglatingen, fouten of correcties meldt door gebruik te maken van het contactformulier.

5) LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 
De websites van DELABIE kunnen links naar andere website bevatten, meer bepaald links naar sites van partners. Het plaatsen van links naar deze sites werd vooraf uitdrukkelijk goedgekeurd. Het bestaan van deze links impliceert op geen enkele wijze de controle noch goedkeuring door DELABIE van de inhoud van deze pagina's. Bijgevolg kan DELABIE in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, waartoe de gebruiker van de websites van DELABIE toegang krijgt via deze links. Het plaatsen van een link naar de websites van DELABIE is onderworpen aan een voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van DELABIE. Dit akkoord kan op eender welk ogenblik door DELABIE ingetrokken worden, zonder dat deze laatste zijn beslissing daarover moet toelichten.

6) RECHTSPRAAK
De inhoud van de websites van Delabie is onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van betwistingen zijn enkel de Franse rechtbanken bevoegd. 

7) DIVERSE INFORMATIE 
Ontwerp / ontwikkeling / grafisch: Kassius
Onderhoud / evolutie: Codéin
Hosting: Codéin
Credits foto's: Pascal SPAETH (grisline.com
Redactie en publicatie: Bertrand MARGOT